Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Ansvar og sikkerhed for institutioner og skoler

  • Vuggestue og dagpleje: for hvert 2 børn, skal følge 1 voksen

  • Børnehaver: For hvert 5 børn, skal følge 1 voksen

  • SFO: for hvert 8 børn, skal følge 1. voksen

  • Personale skal altid opholde sig sammen med børnene

  • Personale der ikke går i vandet, skal være omklædt (shorts, træningsbukser o. Lign.)

  • Personale har ansvaret for opsyn med børnene, både under omklædning, bad og undervisning

  •  I øvrigt henvises til gældende regler for svømmehallen samt neden for stående sikkerheds- og ansvarsbestemmelser:

  •  (Nedenstående er taget fra www.respektforvand.dk, hvor du kan læse mere om sikkerhed og ansvar.

 

 Hvem fastlægger sikkerhedsbestemmelserne i en svømmehal?

 

Undervisning og vandaktivitet ved bassin

Alle undervisere skal have en gyldig underviserprøve - læs om Underviserprøven.

Hvis der ikke er opsyn fra en livredningstjeneste i anlægget, skal minimum en underviser have en gyldig bassinlivredderprøve til anlægget

Alle ansvarshavende personer bør være bekendt med en på forhånd aftalt beredskabsplan ved ulykker

Bassinet skal overvåges kontinuerligt gennem hele aktivitetens varighed

Undervisere skal være synlige for deltagerne. T-shirt i stærke farver hjælper underviseren med at være synlig og gør det lettere for deltagerne at tilkalde hjælp

Børn, der ikke kan svømme, skal kunne bunde eller have et flydemiddel på, der giver tilstrækkelig opdrift til, at barnet kan svømme fra kant til kant. Flydemidlet skal være fastgjort forsvarligt. Alternativt skal barnet have sin egen hjælper.

Børn i alderen 0-3 år bør undervises 1-1 (en underviser, hjælper eller forældre pr. barn)

Børn i alderen 3-4 år bør undervises maksimalt 1-5 (en underviser, hjælper eller forældre til 5 børn)

Børn ældre end 4 år bør undervises maksimalt 1-12 (en underviser, hjælper eller forældre til 12 børn)

Hovedspring skal udføres på en dybde på mindst 1,5 til 2 m ved siddende stilling og mindst 2 til 2,5 m ved stående stilling ved udflugter til åbent vand

Alle ansvarshavende personer bør være bekendt med retningslinjerne for arrangementet og have aftalt en beredskabsplan.

 

Regler og ansvar

I Danmark sker der desværre ind imellem fatale drukneulykker i forbindelse med undervisning i bassin og udflugter til åbent vand. Ulykkerne understreger, at undervisere i svømmeklubber, folkeskoler og institutioner skal tage deres ansvar meget alvorligt.

Det er afgørende for vandsikkerheden, at alle har klare retningslinjer for undervisning og vandaktivitet i bassin og ved badeudflugter til åbent vand.

 

Ansvar for vandsikkerhed i svømmeklubber
Der er ingen specifik dansk lovgivning, der beskriver foreningers og instruktørers ansvar for vandsikkerhed i forbindelse med undervisning i vand. Det betyder, at svømmeklubber og instruktører efter bedste evne skal bruge deres sunde fornuft og handle på en sådan måde, at man i videst muligt omfang undgår, at der sker uheld og ulykker i forbindelse med svømmetræning og undervisning i klubregi.

Hvis det alligevel går galt, vil spørgsmålet om instruktørens eller klubbens eventuelle ansvar blive bedømt ud fra dansk rets almindelige erstatningsregel – den såkaldte culpa-regel. Det betyder, at du er juridisk ansvarlig, når du ved en fejl eller forsømmelse er skyld i en ulykke. Eller sagt på en anden måde – du er kun erstatningsansvarlig, hvis du ”kan gøre for”, at et andet menneske er kommet til skade.

Det kan være sket som følge af en fejl (en konkret handling) men også ved en forsømmelse eller i særlige tilfælde en undladelse (passivitet). Populært sagt risikerer du altså at blive draget til ansvar, både når du har gjort noget, og når du ikke har gjort noget.

 

Ansvar for vandsikkerhed i institutioner
Det er Kommunalbestyrelsen, der i henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 6 har det overordnede ansvar for sikkerheden og forsvarlige forhold i dagtilbud for børn og andre aktivitetstilbud med kommunal medfinansiering.

Det daglige ansvar for børnene vil i praksis ligge hos lederen af de pågældende tilbud. Der påhviler derudover et særligt ansvar på voksne, pædagoger, dagplejere og andre, der har børn i deres varetægt i det daglige.

Derfor er det afgørende for vandsikkerheden, at institutioner har klare retningslinjer for undervisning og vandaktivitet i bassin og ved badeudflugter til åbent vand.

 

Ansvar for vandsikkerhed i folkeskoler
Lovgivningen omkring ansvar og sikkerhed i folkeskolen er beskrevet i Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden og vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.

Folkeskoleloven beskriver, at Undervisningsministeren kan fastsætte regler om skolernes tilsyn med eleverne i skoletiden.

Dansk Svømmeunion anbefaler, at folkeskoler følger den gældende lovgivning og Dansk Svømmeunions sikkerhedsanbefalinger, der giver konkrete råd til, hvordan vandaktiviteter kan udføres ansvarligt. Anbefalingerne afspejler således Dansk Svømmeunions fortolkning af den i loven lidt uklare og brede beskrivelse af ”betryggende forhold”.

 

Hvad siger bekendtgørelsen? I Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden. Bekendtgørelsens § 6 lyder 

Foregår undervisningen i lokaler og på steder, som rummer særlige risikomomenter, fx fysik/kemilokaler, sløjdlokaler og idrætslokaler og -anlæg, herunder svømmehal, påhviler der skolens leder en skærpet tilsynspligt.

Stk. 2. Hvis der på specielle områder er givet særlige sikkerhedsforskrifter eller lignende, påhviler det skolens leder at påse, at disse forskrifter overholdes.

Stk. 3. Undervisning i svømning varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.